Saturday, January 1, 2011

மனத்தூய்மை வினைத்தூய்மை

மனிதனிடம் விலங்கினத்தின் வினைப் பதிவுகள்தான் முதன்மையாக அமைந்துள்ளன. மனிதனுடைய உயர்வோ மிகவும் மதிப்புடையது.இயற்கை வளங்களை அறிவாற்றலாலும், கைத்திறனாலும் உருமாற்றி அழகுபடுத்தி அவற்றின் மூலம் அற நெறி நின்று வாழத் தக்க மேன்மை படைத்தவன் மனிதன். என்றாலும், அடிப்படையிலே பறித்துண்டு வாழும் பதிவுகள் அமைந்துள்ளன.
பறித்துண்ணும் ஒரே குற்றம்தான் மனிதனிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். பொருள், புகழ், அதிகாரம், புலனின்ப வேட்கையாக எழுச்சி பெற்று, பொய், களவு, கொலை,கற்பழிப்பு எனும் ஐந்து பெரும் பழிச்செயல்களாக மலர்ந்து விட்டன.
மனப்பயிற்சியாலும், அற நெறியாகிய ஒழுக்கம்,கடமை,ஈகை என்ற மூவகை செயல் பயிற்சியாலும் தான் மனிதன் மனத்தூய்மையும்,வினைத் தூய்மையும் பெற முடியும். பெற வேண்டும்.இல்லையெனில் மனித குல வாழ்வில் சிக்கலும்,துன்பமும் நீங்காது.அமைதியே கிட்டாது.
இப்போது முடிவெடுங்கள். சிந்திக்கும் ஆற்றல் பெற்ற எல்லாருக்குமே யோகம் என்றும்,தவம் என்றும்,பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள,உள்ளத்தையும் செயலையும் ஒழுங்குபடுத்துகின்ற உயர்ந்த பயிற்சி அவசியம் தான் என்ற முடிவு கிடைக்கும்.
இத்தகைய யோகப் பயிற்சியை காலத்திற்கேற்பச் சீரமைத்து நாமும் பயின்று வருகின்றோம். மற்றவர்களுக்கும், திறந்த மனதோடு கற்றுக் கொடுத்து சமுதாயத் தொண்டாற்றுகிறோம்.
நமது இந்த இரட்டை இலட்சியத்தை - நம்மையும், உலகினரையும் மேம்படுத்துகின்ற - இந்த இரட்டை இலட்சியத்தை எளிதில் எய்துவதற்கு உரிய முறையில் நமது பயிற்சியினையும், பணியினையும், மேற்கொள்வோமாக !

Tuesday, December 30, 2008

Aanmeekam: ஆஞ்சனேயரை ஸ்மரிப்பவர்களுக்கு

Aanmeekam: <span style="font-weight:bold;">ஆஞ்சனேயரை ஸ்மரிப்பவர்களுக்கு </span>

Vethathiriyum priniciples speaks...

Vethathiriyam includes fourteen principles of life for the welfare of society that are suitable for people of all cultures throughout the world. For illustration, a few examples from these principles are:
(a) food and water are two natural treasures that must be made available to everyone just like sunlight and air,
(b) economic justice must be assured for all citizens of the world,
(c)respecting womanhood and giving full equal rights to women is essential for the service and knowledge that they provide, and
(d)the educational curricula need to include the teaching of the “cause and effect” as a law of nature,
(e) a world without war must be ensured to fully utilize all the available resources for the benefit of humanity and to eliminate untold suffering that wars cause.
Deep understanding of nature is essential for living in harmony with the law of nature, while balancing material well-being with spiritual progress.
Vethathiri’s profound revelations led him to propose that the primordial state of the universe, which he called Absolute Space, has two inherent attributes that are latent:
(a) Force or Gravity: Inexhaustible self-compressive force, the source of all forces, which acts everywhere,
(b) Consciousness: The omniscient order of function in everything. As a result of the self-compressive nature of the absolute space, an infinitesimal volume of space begins to spin in a whirling motion, called a fundamental energy particle. The spinning action propels an outward repulsive force.
The co-joining of the two forces, attractive and repulsive, is defined as Universal Magnetism. It fills the universe as a wave. It is the first phase of self-transformation of the absolute space from being to becoming. As a result of self-compressive force, fundamental energy particles group to form atoms of different elements that produce different masses in the universe with all their wonderful attributes.

Wednesday, August 13, 2008

Maharishi Avatar Day - August 14


Shri Vethathiri Maharishi, was born in the year 1911 at Guduvancheri, a village near Chennai, in an indigent weaver's family in South India. Vethathiri led the life of a householder until he was 50. After that he comes into social service to the society. His vethathiriyum spreads everywhere in the world including USA, Europe, Malaysia, Singapore,South Korea,Japan, Mexico.

Maharishi's Life Journey:
* an apprentice-weaver
* a qualified practitioner for two systems of Indian indigenous medicine (Ayurveda, Siddha)
* a certified practitioner of Homeopathy
* a Government employee on a meagre salary
* a master-weaver owning more than 1000 looms

Vethathiri Maharishi’s profound revelations enabled him to synthesize a complete science of living for the betterment of humanity through:

Simplified Kundalini Yoga (SKY) meditation ,
Simplified Physical Exercises ,
Kaya Kalpa Yoga and Introspections.


The Azhiyar ashram is the home of the Vethathiri Maharishi Kundalini Yoga and Kayakalpa Research Foundation, founded by Shri Vethathiri Maharishi in 1985.The Ashram is situated at a distance of about 65 kilometers from Coimbatore, a major city of Tamil Nadu in India.

Vazhga Vaiyagam, Vazhga Valamudan, Vazhga Vethathiriyum

Sunday, August 10, 2008

Sai Baba Quotes!


"Be wherever you like, do whatever you choose, remember this well that all what you do is known to Me. I am the Inner Ruler of all and seated in their hearts. I envelope all the creatures, the movable and immovable world. I am the Controller - the wire-puller of the show of this Universe. I am the mother - origin of all beings - the Harmony of three Gunas, the propeller of all senses, the Creator, Preserver and Destroyer. Nothing will harm him, who turns his attention towards Me, but Maya will lash or whip him who forgets Me. All the insects, ants, the visible, movable and immovable world, is My Body or Form..." ~Sai Baba

"If a man utters My name with love, I shall fulfill all his wishes, increase his devotion. And if he sings earnestly My life and My deeds, him I shall beset in front and back and on all sides. Those devotees, who are attached to Me, heart and soul, will naturally feel happiness, when they hear these stories. Believe Me that if anybody sings My Leelas, I will give him infinite joy and everlasting contentment. It is My special characteristic to free any person, who surrenders completely to Me, and who does worship Me faithfully, and who remembers Me, and meditates on Me constantly. How can they be conscious of worldly objects and sensations, who utter My name, who worship Me, who think of My stories and My life and who thus always remember Me? I shall draw out My devotees from the jaws of Death. If My stories are listened to, all the diseases will be got rid of. So, hear My stories with respect; and think and meditate on them, assimilate them. This is the way of happiness and contentment. The pride and egoism of My devotees will vanish, the mind of the hearers will be set at rest; and if it has wholehearted and complete faith, it will be one with Supreme Consciousness. The simple remembrance of My name as 'Sai, Sai' will do away with sins of speech and hearing..." ~Sai Baba

"Whoever puts his feet on Shirdi soil, his sufferings will come to an end. The wretched and miserable will rise into plenty of joy and happiness, as soon as they climb the steps of my Mosque. I shall be ever active and vigorous even after leaving this earthly body. My tomb shall bless and speak to the needs of my devotees. I shall be active and vigorous even from my tomb. I am Ever living to help and guide all, who come to me, who surrender to me and who seek refuge in me. If you look at me I look at you. If you cast your burden on me, I shall surely bear it. If you seek my advice and help, it shall be given to you at once. There shall be no want in the house of my devotees...." ~Sai Baba

Saturday, August 9, 2008

Sai Baba Sayings!


01
No harm shall befall him who sets his foot on the soil of Shirdi.

02
He who comes to My Samadhi, his sorrow and suffering shall cease.

03
Though I be no more in flesh and blood, I shall ever protect My devotees.

04
Trust in Me and your prayer shall be answered.

05
Know that My Spirit is immortal. Know this for yourself.

06
Show unto Me he who sought refuge and been turned away.

07
In whatever faith men worship Me, even so do I render to them.

08
Not in vain is My Promise that I shall ever lighten your burden.

09
Knock, and the door shall open. Ask and ye shall be granted.

10
To him who surrenders unto Me totally I shall be ever indebted.

11
Blessed is he who has become one with Me.